LAMMERS GELUID SERVICE www.lgs.nl         since 1984
 

Algemene voorwaarden van Lammers Geluid ServiceVoorburg, 1 januari 2018

Gevestigd te Voorburg, Bilderdijkplein 23. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer 27110345 sinds augustus 1984


TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1

1.Al onze aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2.Onder "wederpartij" c.q. "huurder" wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts-)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens

vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3.Onder "goederen" wordt in deze voorwaarden verstaan:

hard- en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met machtneming van onze bedrijfsactiviteiten.

4.Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voor ons niet bindend en zullen onze algemene voorwaarden prevaleren.

5.Door verwijzing naar deze voorwaarden op onze prijslijsten, offertes, aanvaardings- c.q. bevestigingsbrieven, ontvangstbewijzen, reçu's, rekeningen e.d., alsmede door het enkel (mondeling, telefonisch, per telex, telefax etc.) plaatsen van een order en/of in ontvangstname van de geleverde c.q. gehuurde goederen wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden accoord te zijn gegaan.


AANBIEDINGEN

Artikel 2

1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voornoemd vrijblijvend aanbod moet worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, is in onze aanbiedingen geen montage of installatie begrepen.

Tenzij anders aangegeven zijn onze aanbiedingen niet langer geldig dan vijfenveertig (45) dagen.

2.Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.

3.In onze aanbiedingen gaan wij er van uit dat alle goederen in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan ons te worden opgegeven. Wij zullen dan in de aanbiedingexpliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door ons rekening is gehouden.

4.Aanbiedingen, alsmede door ons (of in onze opdracht) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema's, modellen computerprogramma's en berekeningen zijn ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

5.Wij behouden ons het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.


OVEREENKOMST

Artikel 3

1.Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard c.q. hebben bevestigd. De aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/of toezeggingen door ons perso neel gedaan, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij -uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5.Wij zijn gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.


PRIJZEN

Artikel 4

1.Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

2.Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

-gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten;

-gebaseerd op levering "af ons bedrijf";

-exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

-exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering;

-vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

3.Indien de in het vorig lid genoemde kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum der aanbieding en die der levering c.q. feitelijk ter beschikkingstelling van het verhuurde, zal de orderprijs c.q. verhuurprijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door ons dien overeenkomstig worden verhoogd.

4.Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen zijn wij bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten onze schuld in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook zijn wij bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.


LEVERTIJD EN LEVERING

Artikel 5

1.Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de goederen voor wederpartij ter beschikking moeten zijn of, indien werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht.

2.De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moeten geschieden, is verricht.

4.Wij zijn verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.

5.Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.

6.Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering "af ons bedrijf/magazijn".

7.Levering in gedeelten (deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kunnen wij afzonderlijk factureren. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.

8.Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Ingeval van langdurige opslag als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen der goederen, zullen door ons opslagkosten worden berekend.

9.Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde goederen in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.

10.De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Dit geldt ook in de situatie genoemd in lid 8 van dit artikel. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 12 van deze voorwaarden aan ons kenbaar te worden gemaakt.

11.Indien ook werkzaamheden buiten onze fabriek zijn overeengekomen dient wederpartij ervoor zorg te dragen dat het werk met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor ons personeel en aan te voeren materialen. Voorts is wederpartij gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zonodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van ons werk belemmeren of vertragen.

12.Wij zijn bevoegd voor de realisering van een levering derden (onderaannemers) in te schakelen.


VERHUUR

Artikel 6

1.Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door onze algemene voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt.

2.Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden mede verstaan "de huurder".

3.Onder "de verhuurder" wordt in dit artikel verstaan: Lammers Geluid Service. Onder "de huurder" wordt in dit artikel verstaan: een (rechts)persoon die apparatuur van verhuurder huurt voor een bepaalde periode. "De huurder" is op gelijke wijze als de in de overige artikelen genoemde "wederpartij" onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen van de algemene bepalingen voor levering van goederen en diensten. Onder "apparatuur" wordt in dit artikel verstaan alle elektrische apparaten op het gebied van audio en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en eventueel overige goederen voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabeling, verpakkingsmaterialen etc..

4.De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. De huurder zal de apparatuur behandelen als goed huisvader en zal zorgdragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zal ten alle tijden een door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspecteren.

5.De huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de apparatuur, hiervan terstond melding maken aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of molest-schade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waarin de diefstal heeft plaatsgevonden, c.q. de molest-schade is aangericht, en een kopie van deze aangifte aan de verhuurder verstrekken.

6.De huurder zal geen gegevens betreffende door de verhuurder gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren aan derden tonen of bekendmaken.

7.De huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren of in bruikleen afstaan.

8.De apparatuur wordt verhuurd voor de periode van tenminste 1 dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat de apparatuur het magazijn van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag dat de apparatuur weer in het magazijn van de verhuurder terug komt, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.

9.Apparatuur wordt vervoerd op rekening en voor risico van de huurder in de door de verhuurder verstrekte verpakking.

10.De huurder dient zich ervan de vergewissen dat de apparatuur in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd. De verhuurder gaat ervan uit dat de huurder bekend is met de werking van de apparatuur en dat de door de huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur gehuurd wordt.

11.De apparatuur moet door de huurder bij het magazijn van de verhuurder worden opgehaald en daar worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Door het enkele feit van niet-aflevering op die datum om welke reden dan ook, of in geval van beschadiging aan de apparatuur is de huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schadeherstelling van de apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met 50%. De huurder kan aan de bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.

12.De huurder wordt geacht op de hoogte en accoord te zijn met de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient huurder de huurprijs contant voor of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom evenals de kosten van de reparatie en/of reinigen van de gehuurde apparatuur.

13.De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet of niet naar verwachting functioneren van de apparatuur of als gevolg van schade aan goederen en/of personen bij het werken met de apparatuur.


BEPROEVING

Artikel 7

1.Beproeving van de te leveren goederen vinden in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der goederen, gebruikelijke standaard procedures. Beproeving van verrichte werkzaamheden geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd.

2.De wederpartij is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.


REPARATIES EN ONDERHOUD

Artikel 8

1.Het onder lid 1 t/m 11 van dit artikel bepaalde is bedoeld voor reparaties en onderhoud, voorzover niet voorkomend uit onze garantiebepalingen.

2.Wij zijn vrij om verzoeken tot reparatie en/of onderhoud te weigeren.

3.Indien de wederpartij tevoren een schatting van de kosten van de uit te voeren reparatie wenst, zullen wij deze naar beste inzicht verstrekken, echter zonder enige verplichting onzerzijds om de reparatie voor het geschatte bedrag uit te voeren. Wij zullen nimmer een reparatie uitvoeren tegen overeengekomen vaste prijs.

4.Indien, nadat de reparatie opdracht is verstrekt, de feitelijke kosten de geschatte kosten excessief dreigen te overschrijden of wanneer de vermoedelijke kosten niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het goed, zullen wij, alvorens de reparatie (verder) uit te voeren, overleg plegen met de wederpartij. Indien dit overleg niet binnen een redelijke termijn, om welke reden dan ook, heeft kunnen plaatsvinden, zullen wij de reparatie alsnog verder uitvoeren.

5.De wederpartij is verplicht om de feitelijke kosten van de reparatiewerkzaamheden middels contante betaling aan ons te voldoen. De betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de goederen na reparatie, ter beschikking van de wederpartij staan. Wij zijn gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de geschatte kosten van de reparatie te verlangen.

6.Gerepareerde goederen staan ter beschikking van de wederpartij in ons magazijn of onze fabriek, alwaar de wederpartij zich bij afhalen van de goederen dient te vergewissen van een goed, dat wil zeggen binnen de grenzen van het (nog) mogelijke, uitgevoerde reparatie. Op reparaties zijn geen verdere garantiebepalingen van toepassing, met uitzondering van de gebruikelijke garantie op toegevoegde nieuwe onderdelen, voorzover het geen elektronische onderdelen betreft.

7.Indien, nadat een reparatie uitgevoerd is, de wederpartij het gerepareerde goed niet binnen 30 dagen ophaalt en betaalt staat het ons vrij om het goed te gelde te maken en de opbrengst, onder aftrek van de reparatiekosten aan de wederpartij over te maken.

8.Wij kunnen de termijn waarbinnen een reparatie uitgevoerd zal worden slechts bij benadering opgeven. De wederpartij heeft dan ook geen recht om, bij overschrijding van die termijn, betaling te weigeren of enige schadevergoeding te vorderen.

9.Onderhoudscontracten kunnen worden afgesloten onder gedetailleerde omschrijving van de onderhoudswerkzaamheden, wederzijdse verplichtingen en de eventuele garantievoorwaarden. Veelal betreft dit repeterende werkzaamheden tegen een vaste prijs, in welk geval wij aan de prijsafspraak gebonden zijn.

10.Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid van goederen van de wederpartij die zich onder ons bevinden, behoudens opzet of grove nalatigheid of schuld.

11.Vervangen materialen of goederen worden alleen dan aan de wederpartij ter beschikking gesteld indien zulks uitdrukkelijk bij de opdracht tot reparatie of onderhoud is overeengekomen.


VERVOER

Artikel 9

1.Indien de wederpartij ons, zonder nadere aanwijzing, verzoekt de goederen te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door ons als goed huisvader/koopman bepaald.

2.Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van de wederpartij, ook indien franco-levering is overeengekomen, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.


AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10

1.Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerend- of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

2.Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde c.q. verhuurde goederen door of namens wederpartij zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van fabricage- en/of samenstellingsfouten, dan wel door andere oorzaken. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

3.Onze aansprakelijkheid wordt mede beoordeeld op grond van onze bedrijfsverzekeringen. Behoudens de dekking hiervan is onze aansprakelijkheid beperkt tot onze netto-factuurwaarde van het geleverde c.q. het verhuurde.

4.Voldoening aan de geldende garantie/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.


OVERMACHT

Artikel 11

1.Ingeval van overmacht hebben wij het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.

2.Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, wanprestaties door onze leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.

3.Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door ons gemaakte kosten.

4.Indien wij bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan onze uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan zijn wij gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
RECLAMES

Artikel 12

1.Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen acht (8) dagen na (af-)levering van goederen, c.q. nadat de werkzaamheden zijn verricht, aan ons schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

2.Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) goederen c.q. het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Ondeugdelijke goederen dienen terstond vrachtvrij aan ons te worden opgestuurd.

3.Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de goederen aan de wederpartij worden overhandigd, terstond aan ons kenbaar gemaakt te worden. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij ons te worden ingediend.

4.Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, worden de wederpartij geacht de geleverde goederen, respectievelijk de verrichte werkzaamheden, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.

5.Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen jegens ons.


GARANTIE

Artikel 13

1.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garanderen wij door ons geleverde goederen en verrichte werkzaamheden gedurende een periode van 12 maanden.

2.Wij garanderen dat alle door ons geleverde goederen, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dat de montage en installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Ten aanzien van goederen welke niet door of vanwege ons zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door onze leveranciersgarantie.

3.Al onze garantieverplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundig reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of verzegelingen zijn verminkt of verwijderd.

4.Indien blijkt dat de wederpartij ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn rekening.

5.Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.


EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 14

1.Door ons geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op dewederpartij, met inbe grip van rente en kosten, ons eigendom.

2.Ingeval van be- of verwerking van door ons geleverde goederen bij de wederpartij, verkrijgen wij, tot het moment van betaling van al hetgeen de wederpartij verschuldigd is, een mede-eigendomsrecht in het (de) nieuw ontstane goed(eren) en wel voor de waarde van de door ons oorspronkelijk geleverde goederen.

3.In gevallen van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst het geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd ons recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben, ineens en dadelijk opeisbaar.

4.Gedurende de werking van dit eigendomsvoorbehoud draagt de wederpartij de aansprakelijkheid voor en het risico van de goederen vanaf het moment waarop deze te zijner beschikking zijn gesteld. De goederen kunnen alsdan door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

5.Tot zekerheid van correcte betaling van al onze vorderingen verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid door het ontstaan van de vordering op alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

BETALING

Artikel 15

1.Betaling dient netto contant bij levering te geschieden, zonder enige korting of schuld vergelijking.

Indien wij expliciet en schriftelijk met de wederpartij een andere dan contante betaling zijn overeengekomen, dan dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking middels storting of overmaking op een op de factuur vermelde bank- of girorekening, binnen de ons gestelde termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. De door de bank aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt.

2.Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede de door ons gemaakte invorderingskosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.

3.In gevallen dat de wederpartij:

-in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

-komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

-enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;

-nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

-overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

hebben wij door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van door ons verrichte leveringen, terstond en zonder enigen waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interest.


RENTE EN KOSTEN

Artikel 16

1.Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 1½ % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2.Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

3.De buitengerechtelijke kosten bedrage tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de wederpartij bedrag, met een minimum van €  75,--.


ADVIEZEN EN GEGEVENS

Artikel 17

1.Onze adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen.

2.Ons advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden.


TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 18

1.Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2.De toepasselijkheid van de Haagse verdragen betreffende de internationale handelskoop is uitdrukkelijk uitgesloten.


GESCHILLEN

Artikel 19

1.Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig wordt beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied bevoegde, burgerlijke rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

2.Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.


WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN

Artikel 20

1.Wij hebben ten alle tijden het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.


                                                                                                                                                                            Voorburg  1 januari 2018